افتتاح مرکز جامع سلامت روستایی رباط با حضور مسئولین