تذکر جدی به اصناف متخلف شهر باغین برخی از اصنافی که قوانین ستاد ملی کرونا مبنی بر محدودیت زمانی فعالیت (تا ساعت ۱۸) را رعایت نکرده بودند تذکر